Informace o zpracování osobních údajů

Vážení zákazníci a obchodní partneři,
dovolte nám, abychom vás na této stránce informovali o podmínkách a okolnostech zpracování vašich osobních údajů v rámci mé činnosti, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), které nabývá účinnosti dnem 25. května 2018. Také vás touto cestou informujeme o zajištění ochrany osobních údajů a o vašich právech souvisejících se zpracováním těchto údajů.

Správce osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je ten, komu jste údaje poskytli nebo kdo je od vás nebo o vás získal k naplnění jednoho nebo více účelů, tedy:

SHK-BAS, s.r.o., IČO: 07416041, se sídlem Rybná 716/24, Praha 1, PSČ 110 00 vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 300653. Správce vašich osobních údajů můžete kdykoli kontaktovat prostřednictvím emailové adresy info@shk-bas.com.

Osobní údaje, které zpracováváme

Zpracováváme pouze takové vaše osobní údaje, abychom vám mohli poskytnout produkty nebo služby, o které máte zájem.

Zpracováváme tedy především tyto kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, pohlaví;
 • kontaktní údaje: adresa trvalého pobytu, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa sídla nebo místa podnikání, telefon, emailová adresa; Účely zpracování osobních údajů Získané osobní údaje zpracováváme zejména pro následující účely:
 • poskytování služeb a produktů;
 • splnění právních povinností;
 • uzavření a plnění smlouvy o produktu, službě nebo spolupráci;
 • zajištění provozních činností;
 • vedení zákaznické evidence;
 • vedení evidence obchodních partnerů;
 • účetní, daňové a obchodní účely;
 • vymáhání pohledávek;
 • archivnictví vedené na základě zákona;
 • ochrana práv a oprávněných zájmů;

Zdroje získávání osobních údajů

Osobní údaje získáváme především od vás v rámci jednání o poskytnutí služby nebo produktu nebo z veřejně dostupných evidencí.

Zpracování a sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně manuálně bez použití automatizovaného rozhodování.

Ochrana vašich údajů je organizačně a technicky zabezpečena v souladu s příslušnými právními. Vaše osobní údaje zpracováváme v listinné i elektronické podobě a jsou uloženy na území Evropské unie, převážně na území České republiky.

Vaše osobní údaje jsou dále zpracovávány níže uvedenými zpracovateli:

Finance & účetnictví JR, s.r.o., IČO: 29145830, adresa sídla Sokolská 1790/56, Nové Město, 120 00 Praha 2 , a to za účelem splnění zákonné povinnosti vedení účetnictví.

S těmito zpracovateli máme uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, kde je stanovena povinnost pro tyto zpracovatele organizačně a technicky vaše osobní údaje zabezpečit.

Vaše osobní údaje mohou být na základě oprávněné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání takových osobních údajů, jako jsou různé státní orgány.

Uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k poskytování produktů a služeb, dokončení požadovaných transakcí nebo k dalším nezbytným účelům, jako je dodržování právních povinností apod.

Vaše práva k zajištění ochrany osobních údajů

 • Pokud se zpracování osobních údajů zakládá na vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas pro budoucí zpracování kdykoli odvolat. • Máte právo od nás, jako správce vašich osobních údajů, požadovat přístup ke svým osobním údajům a podrobnější informace o jejich zpracování,
 • Máte právo požadovat opravu vašich nepřesných nebo neúplných osobních údajů.
 • Máte právo požádat o poskytnutí vašich osobních údajů v běžně používaném a strojově čitelném formátu, umožňujícím jejich předání jinému správci, pokud jsme je získali na základě vašeho souhlasu nebo v souvislosti s uzavíráním a plněním smlouvy, a jsou zpracovány automatizovaně.
 • Máte právo podat námitku týkající se zpracování některých nebo všech vašich osobních údajů.
 • Máte právo nás požádat o výmaz vašich osobních údajů, pokud již nemáme žádný právní důvod pro jejich další zpracování.
 • Máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Možné změny této informace

V průběhu času může docházet ke změně právních předpisů, upravujících pravidla a podmínky zpracování a ochrany vašich osobních údajů, nebo ke změně našich podmínek, postupů a způsobů zpracování a ochrany vašich osobních údajů. Budeme vás o nich vždy informovat prostřednictvím aktualizace této informace.

Děkujeme SHK-BAS, s.r.o.

Referenzen


Sewing
HQH System
CZUB
Omnipol
Aero
Milspec Plastics
aLokSac